Tram PCC De Lijn in Ghent - photo 2559

Photo take on 11/11/2016 in Ghent (airplane, Belgium) added on 08/05/2020.

11/11/2016 - photo tram PCC 6223 De Lijn on route 22 in Ghent - Belgium

Views : 15

Company : De Lijn | Route : 22 | fleetnumber : 6223

Type : tram | Model : PCC